Praktijk de Viersprong

Hannelore Peelaers

 • klinisch psychologe (UGent, afgestudeerd in 2005)
 • kinder- en jongerentherapeut (UAntwerpen, afstudeerjaar 2016)
 • lid van de beroepsverenigingen VVCEPC ,VVPAZ en BFP
 • opleiding gevolgd in de ontwikkelingsgerichte en experientiële therapie bij kinderen en jongeren
 • verschillende opleidingen gevolgd rond speltherapie, psychodrama en focussen
Hannelore

Ervaring

Naast mijn werk in de groepspraktijk, werk ik als kinderpsychologe in het centrum voor geestelijke gezondheidszorg te Gent. Daar begeleid ik kinderen en jongeren met emotionele moeilijkheden en gedragsproblemen.
Ik deed voordien ruime ervaring op als klinisch psycholoog in een algemeen ziekenhuis, waarbij ik kinderen en jongeren heb begeleid met een chronische ziekte en/of psychosomatische problemen.
Eveneens werkte ik als psycho-pedagogisch consulente in een centrum voor leerlingenbegeleiding. Mijn takenpakket bestond hierbij voornamelijk uit psychodiagnostiek (o.a. neuropsychologisch onderzoek zoals IQ -afname en aandachtsonderzoek, klasobservaties) en het ondersteunen van kinderen in een schoolse context.
Tot slot deed ik ook verschillende jaren ervaring op als kindertherapeut in een zelfstandige praktijk.

waarvoor kan je bij haar terecht?

Kinderen en jongeren van 6 tot 18 jaar met emotionele moeilijkheden, psychosomatische klachten en gedragsproblemen kunnen bij mij terecht voor psychotherapie.
Voor de ouderbegeleiding werk ik nauw samen met mijn collega's volwassenentherapeuten in de groepspraktijk.
Aan de hand van een belevingsonderzoek en intakegesprek tracht ik altijd eerst de emotionele binnenwereld van een kind/jongere beter te begrijpen. Daarna wordt in een adviesgesprek met de ouders bekeken welke onze bevindingen zijn en- indien therapie aangewezen is-, welke vorm van therapie het meest aansluit bij de noden van het kind en het gezin.

Barbara Baeté

 • klinisch psychologe, optie kind, jeugdige en gezin (KULeuven)
 • Bij Psy10 (Tine Maeyens) volgde ik de 5-daagse en 10-daagse training Speltherapie
 • In oktober start ik een 4-jarige erkende specialisatie-opleiding Experiëntieel-Integratieve Therapie voor kinderen, jongeren en hun gezin (Kulak, Kortrijk)
Barbara

Ervaring

Na 2 jaar als leerkracht secundair onderwijs, ging ik aan de slag in het CLB (Centrum voor Leerlingbegeleiding). Ik werkte er 16 jaar met kinderen, jongeren en hun ouders, leerkrachten en hulpverleners rond heel diverse vragen (leren en studeren, gedrag en emotie, studiekeuze). Sinds september 2016 ben ik aan de slag in de Praktijk De Viersprong, waar ik zowel therapie met kinderen en jongeren als ouderbegeleiding opneem.

waarvoor kan je bij haar terecht?

Kinderen tot 16 jaar met socio-emotionele, psychosomatische, gedrags-, opvoedingsproblemen kunnen bij mij terecht.

Delphine Vincke

 • basisopleiding Bachelor in de Toegepaste Psychologie (IPSOC - Katho Kortrijk)
 • in 2011 Postgraduaat Psychodiagnostiek (Lessius Hogeschool Antwerpen) behaald
 • momenteel volg ik de vierjarige psychotherapeutische opleiding Postgraduaat Contextuele Therapie aan de Artevelde Hogeschool te Gent
 • diverse bijscholingen rond verschillende thema's (ADHD, ASS, Hechting, Ouderbegeleiding, Diagnostiek, …) aan verschillende instituten (SIG, Interactieacademie, ...)
Delphine

Ervaring

Sinds mijn afstuderen in 2010 deed ik langdurige ervaring op binnen de Centra voor Ambulante Revalidatie, In 2011 als interimaris binnen CAR Impuls te Gent en in 2012 deeltijds en als vast lid in CAR Ter Eecken te Oudenaarde. Ik begeleidde er kinderen en jongeren van 0 tot 12 jaar die vastgelopen waren in hun ontwikkeling, met leer- en/of ontwikkelingsmoeilijkheden, alsook emotionele en gedragsmoeilijkheden. Naast het begeleiden van lagere schoolkinderen, stond ik vooral in voor de vroegbegeleiding (baby's, peuters, kleuters) en was ik verantwoordelijk voor het psychologisch onderzoek binnen het multidisciplinair VROEG-onderzoeksteam. Naast deze individuele kindtherapeutische en diagnostische functie begeleidde ik er ook ouders in functie van verwerkings- en aanvaardingsprocessen, psychoeducatie, ouderschap, opvoedingsvaardigheden, … Want ervaring leert ons namelijk dat werken met de context van kinderen cruciaal is voor het verloop van het therapeutisch proces en het succes. Sinds september 2018 startte ik halftijds als psychologisch consulente binnen het multidisciplinair team op de kinderpsychiatrische dienst PAika, binnen het UZ Brussel te Jette. Ik bekleed er hoofdzakelijk een diagnostische functie bij de residentiële leefgroepen, waarbinnen kinderen van 0 tot 18 jaar opgenomen worden voor een langdurige observatieperiode na aanleiding van psychische problemen.

waarvoor kan je bij haar terecht?

Binnen de groepspraktijk De Viersprong richt ik mij zowel op kind- als ouderbegeleidingen. Kinderen en jongeren van 0 – 18 kunnen bij mij terecht met zorgen rond de sociaal-emotionele ontwikkeling en gedragsmoeilijkheden. Ook ouders kunnen bij mij terecht in functie van een simultane begeleiding aan de individuele kindbegeleidingen. Ik probeer mij in elke begeleiding af te stemmen op de individuele noden van de cliënt en pas mijn werkwijze hieraan aan. Bij beide begeleidingen probeer ik te vertrekken vanuit het ontwikkelings- en contextueel denkkader van Böszörményi-Nagy (cfr. therapeutische opleiding), en werk ik op het tempo van de cliënt.
Je kan bij mij in de groepspraktijk ook terecht voor diagnostiek op vlak van intelligentie, concentratie, geheugen, … Dit kan op eigen initiatief of na doorverwijzing van derden (CLB, arts, school, …). Elk onderzoek wordt individueel afgestemd en in overleg met de cliënt en/of verwijzer.

Sarah Claerbout

 • basisopleiding sociaal-agogisch werk
 • opleiding ‘Hulpverlening aan kinderen en jongeren’ & ‘Geweldloos verzet en nieuwe autoriteiten in een gezin’
 • Momenteel volg ik de vierjarige opleiding postgraduaat ‘Contextuele therapie’ aan Artevelde Hogeschool te Gent
Sarah

Ervaring

Ik deed ervaring op binnen de bijzondere jeugdzorg (TBD Harmonie), algemeen welzijnswerk (CAW Ieper) en in een Multifunctioneel centrum binnen het VAPH (OC De Hoge Kouter). Naast mijn werk als systeemtherapeut, ben ik ook tewerkgesteld voor Pleegzorg West Vlaanderen. Binnen pleegzorg ga ik enerzijds op weg met kinderen en jongeren, anderzijds bied ik aan ouders en pleegouders vorming, ouderbegeleiding en/of opvoedingsondersteuning aan. Door mijn verschillende werkervaringen bouwde ik expertise op in het werken met kinderen, jongeren, (jong)volwassenen met emotionele- en/of gedragsproblemen, sociale moeilijkheden en psychosomatisch klachten steeds in samenwerking met hun context. Vanuit deze ervaringen leerde ik dat klachten, spanningen, gebeurtenissen zich soms diep wortelen en kunnen leiden tot psychische, relationele of psychiatrische problemen met als gevolg dat het evenwicht en de stabiliteit even zoek is geraakt. Op die momenten hebben we allen nood aan emotionele nabijheid zodat we de eigen krachten opnieuw kunnen (her)ontdekken en het evenwicht zich terug kan herstellen.

waarvoor kan je bij haar terecht?

Binnen de groepspraktijk richt ik mij naast kinderen, jongeren, ook tot volwassenen die omwille van existentiële thema’s zoals angst, een laag zelfbeeld, schaamte, en/of eenzaamheid,… vastlopen. Daarnaast kun je bij mij ook terecht voor ouderbegeleiding, gezinstherapie en opvoedingsondersteuning.

Sarah Uelpenich

 • Klinisch psychologe (UGent, afgestudeerd in 2019)
 • Vanaf oktober start ik de vier jaar durende permanente vorming Psychoanalytische therapie voor kinderen, jongeren en gezinnen
 • Verschillende studiedagen gevolgd aan het PPaK-Gent
 • Ik volg regelmatig andere studiedagen en bijscholingen rond diverse thema’s
Sarah U

Ervaring

Tijdens mijn laatste jaar van de opleiding psychologie liep ik stage in een leefgroep voor kinderen binnen de Bijzondere Jeugdzorg waar ik kennis maakte met verscheidene problematieken, zoals autismespectrumstoornis, ADHD en verdere emotionele- en gedragsstoornissen. Na het beëindigen van mijn opleiding deed ik nog een jaar werkervaring op in deze leefgroep, waar ik zowel ouders als kinderen begeleidde.
In 2019 en 2020 nam ik deel aan studiedagen van het PPak-Gent (Programma Psychoanalytische Kliniek Gent) rond diverse thema’s.
Naast mijn werk als kinderpsycholoog in groepspraktijk De Viersprong ben ik ook werkzaam in een andere groepspraktijk te Loppem.

waarvoor kan je bij haar terecht?

Kinderen en jongeren tussen 0 en 18 jaar kunnen bij mij terecht met socio-emotionele, psychosomatische, gedrags- en opvoedingsproblemen. Hiernaast begeleid ik ook ouders in hun eigen traject. In het werken met mijn cliënten vind ik het belangrijk om rekening te houden met de eigenheid en sterktes, en het kind niet te herleiden tot zijn of haar problematiek. Op die manier wil ik samen met het kind en de ouders op een creatieve wijze op zoek gaan naar handvaten om het dagelijkse leven draaglijker te maken. Hierbij maak ik gebruik van spel- en creatieve therapie.